Adatkezelési Tájékoztató

 

Adatkezelési tájékoztató

 • Az Adatvédelmi-, Adatkezelési Tájékoztató célja, hatálya

  A jelen Adatvédelmi-, Adatkezelési Tájékoztató – továbbiakban: Tájékoztató – rendeltetése, hogy rögzítse Padmashri Shakti által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, amelyet a Padmashri Shakti – továbbiakban: adatkezelő – magára nézve kötelezőnek ismer el.

  A jelen Tájékoztató a Felhasználók által megadott Személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

   Az Adatkezelő a Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor figyelembe vette az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú Rendelet („Általános Adatvédelmi Rendelet” más néven „GDPR”), „Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a „Polgári Törvénykönyvről” szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a „Gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól” szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

  A jelen adatkezelési Tájékoztató a látogatók önkéntes hozzájárulásán alapuló, a www.padmashrishakti.com weboldalon megadott adatainak a tárolására és kezelésére vonatkozik Padmashri Shakti által küldendő hírlevélhez, valamint az általa szervezett programokra, tanfolyamokra történő jelentkezésekhez és az azokon való részvételhez kapcsolódóan.

  Adatkezelő a személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:

  •  Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek, minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
  • Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
  • A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
  • Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

  Fogalom meghatározások

  Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

  Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül Padmashri Shakti.

  Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

  Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók lehetnek:

  Honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett internetes oldal.

  Szolgáltatás(ok): az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a Honlapon.

  Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi pontokban felsorolt adatát.

  Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

  Általános rendelkezések

  Az adatkezelő megnevezése: Gyarmati Judit e.v. (Padmashri Shakti)
  Az adatkezelő címe/székhelye:  Budapest Szent István út 4 4/20 1212 
  Az adatkezelő elérhetőségei:

  • e-mail: info@padmashrishakti.hu
  • telefonszám: + 36-30-6588668
  • honlap: www.erzekino.sensei.hu

  Az adatkezelés jogalapja: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

  Adatkezeléssel érintettek köre: hírlevél kiküldését igénylők, az Adatkezelő (Padmashri Shakti) programjaira, tanfolyamaira jelentkezők.

  Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználók a regisztráció során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.

  Az adatkezelés célja: Információ átadása e-mailben Padmashri Shakti által szervezett programokról, eseményekről, bejegyzésekről, kapcsolatfelvétel és Hírlevél küldés (hozzájárulás esetén).

  Az adatkezelés módja: automatizált adatfeldolgozás.

  A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

  A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg:

  • név
  • telefonszám
  • e-mail cím

  AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

  A megadott adatokat 5 évig illetve az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő.

  ADATTOVÁBBÍTÁS KÜLFÖLDRE

  Nem történik adattovábbítás.

  AZ ÉRINTETTEK JOGAI

  Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél

  • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • személyes adatainak helyesbítését, valamint
  • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

  Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

  Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

  Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

  A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

  Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha

  • kezelése jogellenes,
  • az érintett kéri,
  • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
  • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
  • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

  A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

  Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

  TILTAKOZÁS A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE ELLEN

  Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

  • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén,
  • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint
  • törvényben meghatározott egyéb esetben.

  Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

  Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

  Ha az érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

  Amennyiben az érintett személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, avagy bírósági jogorvoslattal él, továbbá amennyiben harmadik személytől olyan adatközlésre irányuló megkeresés érkezik, mely nem az érintett hozzájárulásán alapul, úgy a fentiek jogszerűségének elbírálásához szükséges körben az adatok az Adatkezelő által megbízott jogi képviselők részére is kiadhatók.

  BÍRÓSÁGI JOGORVOSLAT

  Tájékoztatom a Felhasználókat továbbá, hogy az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság a tárgyi ügyben soron kívül jár el. Az igény elbírálása az illetékességgel rendelkező törvényszék hatáskörébe tartozik. A törvényszék illetékességét az adatkezelő székhelye, vagy az érintett választása esetén az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye állapítja meg. A tárgyi perben fél lehet az személy is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.

  Ha az Adatkezelő, az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az ellenőrzési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárnak illetve a sérelemdíjnak azt a részét, amely a károsult vagy az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

  HATÓSÁG ELJÁRÁSA

  Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is.

  Részletes adatkezelési rendelkezések

  COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

  A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő  a www.padmashrishakti.com weboldalon cookie-kat vagy hasonló technológiákat használ a Felhasználó böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül a Felhasználó számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor a Felhasználó ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a Felhasználó böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiákat is használnak, amelyeknek a célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Azonban lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

  A  www.padmashrishakti.com  weboldalon cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak.  (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu).

  E-MAIL CÍMEK MARKETING CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA

  A regisztráció során megadott e-mail címre reklámot (eseményeket, programokat) tartalmazó levelet (hírlevelet, e-mailt) az Adatkezelő kizárólag abban az esetben küld, amennyiben ahhoz a Felhasználó előzetesen, kifejezetten hozzájárult. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonható, a reklámot tartalmazó e-mail alján elhelyezett link segítségével.

  TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSTÁSA

  Az Adatkezelő a tájékoztatót egyoldalúan jogosult módosítani oly módon, hogy a módosított szöveg megjelenik a honlapon, amely esetben a Felhasználó által a honlap látogatásával elfogadottnak minősül a módosítás.

  FIGYELEM!

  A 18. életévét be nem töltött vagy az egyébként cselekvőképtelen személy nem veheti igénybe a Padmashri Shakti által üzemeltett weboldalon elérhető szolgáltatásokat.

  Budapest, 2018. 05. 25.